Zamówienie za złotówkę - Decoeco.eu - Wydruki dekoracyjne do domu i firmy.
Bank zdjęćRegulamin konkursu „Zamówienie za 1 zł- edycja druga”

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Konkurs „Zamówienie za 1 zł- edycja druga” jest organizowany przez GRUPA LP Łukasz Pisarek z siedzibą w Rzeszowie, ul. Strażacka 34 b, 35-312 Rzeszów, nr NIP: 8133329045 („Organizator”).

 2. Konkurs „Zamówienie za 1 zł- edycja druga” („Konkurs”) jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym regulaminie („Regulamin”), nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art.2 ustawy
  z dnia 19 listopada 2009 roku o grach wzajemnych hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz 1540) z późniejszymi zmianami

 4. Konkurs jest organizowany dla Klientów, którzy zrealizowali zamówienie na fototapety, lacobel lub decobel- panele szklane z grafiką w terminie 1.10.2019- 31.12.2019r.

 5. Niniejszy regulamin Konkursu „Zamówienie za 1 zł- edycja druga” („Regulamin”) stanowi podstawę organizowania Konkursu, określa prawa
  i obowiązki jego Uczestników.

 

§ 2 Uczestnictwo w konkursie

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, działając jako konsument, która dokonała zakupu fototapety, szkła lacobel lub paneli szklanych z grafiką w terminie 1.10.2019- 31.12.2019r.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu i podpisanie go w terminie do 31.12.2019r. Uczestnik składający zamówienie w siedzibie Organizatora dostanie Regulamin do podpisu osobistego. Do zamówień złożonych e-mailowo, dołączony zostanie Regulamin. Odesłanie e-mailem podpisanego Regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.

 4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w bazie danych osobowych klientów Organizatora dla celów niniejszego Konkursu. Zakres zbieranych danych osobowych wyznaczony jest treścią formularza kontaktowego. Dane osobowe zwycięzcy w postaci imienia, miejscowości oraz trzech ostatnich cyfr numeru telefonu zostaną opublikowane na profilu Facebook Organizatora. Zwycięzca Konkursu o wyniku zostanie poinformowany w formie e-mailowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla organizacji Konkursu
  i wyłonienia Zwycięzców.

 5. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania.

 7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

   

§ 3 Przebieg Konkursu

 1. Konkurs odbywa się w cyklu jednego kwartału od dnia 1 października 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie w dowolnej kolejności następujących warunków:

a. zaakceptowanie Regulaminu Konkursu poprzez podpisanie go;

b. dokonanie zakupu paneli szklanych z grafiką- decobel i/ lub fototapety i/ lub szkła lacobel.

 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz na kwartał.

 2. Złożenie kilku zamówień w trakcie trwania kwartalnej edycji Konkursu oznacza tylko jedną szansę na wzięcie udziału w Konkursie.

 3. Jeśli Uczestnik złożył zamówienie na 2 lub 3 produkty z produktów konkursowych jednocześnie, akceptuje że „Zamówienie za 1 zł- edycja druga” obejmuje jedynie jeden produkt- najdroższą część zamówienia.

 

§ 4 Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród

 1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”) składającą się z trzech przedstawicieli Organizatora.

 2. Komisja wyłoni zwycięzcę Konkursu drogą losowania.

 3. W Konkursie nagrodzona zostanie 1 osoba, która spełniła wszystkie warunki udziału w Konkursie.

 4. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu nastąpi w terminie do 30 dni po jego zakończeniu.

 5. Dla Zwycięzcy Konkursu przewidziana została następująca nagroda:

a. korekta wartości złożonego zamówienia do 1 zł brutto.

 1. Przekazanie różnicy między wartością zamówienia biorącego udział w Konkursie a 1 zł nastąpi w gotówce w ciągu 30 dni od dnia, w którym nastąpiło wyłonienie i opublikowanie Zwycięzcy Konkursu, w siedzibie Organizatora.

 2. Dane Zwycięzcy Konkursu zostaną umieszczone na stronie profilu Facebook Organizatora (decoeco.eu oraz decobel.eu) w ciągu 5 dni roboczych od dnia wyłonienia Zwycięzców.

 3. Prawa do Nagrody nie mogą być przeniesione przez Zwycięzcę na rzecz osób trzecich przed odbiorem nagrody przez Zwycięzcę Konkursu.

 4. W przypadku zrzeczenia się nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

 5. Utrata prawa do nagrody ma miejsce w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez Uczestnika w ciągu 30 dni od przekazania informacji o wygranej.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z postanowieniami Regulaminu mogą na podstawie decyzji Organizatora zostać zdyskwalifikowani.

 2. Informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres: biuro@grupa-lp.com.

 3. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu.

 4. Reklamacja powinna być złożona z informacją, iż dotyczy ona Konkursu „Zamówienie za 1 zł- edycja druga” na adres: GRUPA LP Łukasz Pisarek, ul. Strażacka 34 B, 35-312 Rzeszów lub mailowej na adres: biuro@grupa-lp.com.

 5. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia – Organizator zwróci się do Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie i poinformuje o nowym czasie jej rozpatrzenia.

 6. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika przysługujących mu w oparciu o przepisy prawa.

 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.decoeco.eu, www.decobel.eu.

 

 


Promocja -25%

 

decobel/lacobel/fototapeta za złotówkę