Regulamin korzystania z usług DecoEco.eu - Decoeco.eu - Wydruki dekoracyjne do domu i firmy.
Bank zdjęć

Regulamin korzystania z usług Decoeco.eu


   § 1
Informacje ogólne

1. Operatorem serwisu internetowego Decoeco.eu jest GRUPA LP Łukasz Pisarek.
2. Wszelkie stosunki wynikające z umów pomiędzy Decoeco.eu, a Klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym Decoeco.eu. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między Decoeco.eu oraz Klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone ogólnych warunkach handlowych. Ustne zobowiązania wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez Decoeco.eu. Ze względu na rozwiązania biznesowe ogólne warunki handlowe zostały przetłumaczone na kilka innych języków. W przypadku stwierdzenia odstępstw od oryginalnego polskiego tekstu w treści tłumaczenia obowiązuje treść tekstu polskiego.
3. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych oraz zgodnych z prawdą danych (nazwisko, adres, telefon kontaktowy itd.). W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
4. Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

   § 2
Rejestracja użytkowników

1. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje poprzez zakup usług Decoeco.eu. Zakupów dokonywać mogą wyłącznie osoby w pełni zdolne do działań prawnych. Klient zobowiązuje się do okazania na żądanie kopii dowodu osobistego. Wraz z rejestracją należy podać adres email oraz hasło. Klient zobowiązuje się nie podawać swojego hasła osobom trzecim.
2. Oprócz akceptacji niniejszych ogólnych warunków handlowych rejestracja nie jest powiązana z żadnymi innymi zobowiązaniami.

   § 3
Zawarcie umowy

1. Przedstawione przez Decoeco.eu w Internecie lub innych mediach produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Klienta do przedstawienia oferty kupna. Zamówienie na konkretne produkty następuje poprzez przygotowane przez Decoeco.eu formularze zamówień online.
2. Oferowane usługi to jedynie wzorce motywów. Dzięki temu Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię.
3. Każda usługa zamówiona przez Klienta musi zostać skonfigurowana według jego życzeń. Należy zapoznać się ze wszystkimi możliwościami konfiguracji, a także wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podawane są zawsze z podatkiem VAT- kwota brutto.
4. Treść umowy nie jest przechowywana przez Decoeco.eu Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Klientowi w potwierdzeniu, które otrzymuje on drogą elektroniczną.
5. Zamówienia składane przez Klienta przyjmowane są wyłącznie na podstawie aktualnie obowiązujących warunków i cen. Wiążąca do faktury jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Wszystkie ceny uwzględniają podatek VAT- 23%.
6. Wraz ze zmianami na stronie internetowej Decoeco.eu wszystkie podane na niej ceny oraz inne dane dotyczące usług tracą ważność.
7. Promocja obowiązuje wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit promocji lub jej termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do usług i dostawy.

   § 4
Płatność

1. Płatności za usługi można dokonywać w formie przedpłaty na podany numer konta.
2. Płatność czekiem nie jest możliwa.
3. Płatność gotówką jest możliwa przy odbiorze osobistym zamówienia, po uprzednim poinformowaniu Decoeco. Eu oraz wpłaceniu zaliczki na poczet realizowanego zamówienia.
4. Decoeco.eu zastrzega sobie możliwość, w poszczególnych przypadkach, do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

   § 5
Dostawa

1. Usługa jest świadczona wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie usługi nie jest możliwe, Decoeco.eu zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich Klientów. Jeżeli Klient zapłacił za usługę, jej wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.

2. Dla każdej usługi podany jest orientacyjny czas jej realizacji, który upływa od momentu otrzymania przez Decoeco.eu pełnej płatności za usługę. Niektóre z usług mogą zostać zrealizowane indywidualnie, wymaga to jednak pisemnego potwierdzenia.


3. Dostawa wydrukowanej usługi zamówionej w Decoeco.eu następuje wybraną przez Klienta drogą. W przypadku, gdy Klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki- innego niż dostępne na stronie Decoeco.eu, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia kosztów dodatkowych. Koszty opakowania oraz koszty przesyłki są inne w każdym kraju i obowiązują wyłącznie na lądzie stałym. W przypadku wysp obowiązują dodatkowe opłaty, które należy ustalić z wyprzedzeniem.

4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi. Klient zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

5. Koszty przesyłki obliczane są za każdą zamówioną usługę zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie Decoeco.eu z obliczeniem kwoty brutto za całe zamówienie.


6. W przypadku wysyłki zagranicznej do kraju nie będącego członkiem UE odbiorca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich opłat celnych obowiązujących w danym kraju, w tym kontroli celnej.

7. W przypadku dostawy usługi nie odpowiadającej ustaleniom zamówienia- umowy powstałym z winy Decoeco.eu, Klient zobowiązuje się do udzielenia dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 14 dni roboczych. W innych przypadkach Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

8. Osobisty odbiór usług jest możliwy, wyłącznie na podstawie ustaleń z Decoeco.eu, potwierdzonych pisemnie.

   § 6
Szkody powstałe w trakcie transportu

1. Jeżeli dostarczone Klientowi produkty i usługi wydrukowane przez Decoeco.eu posiadają widoczne wady należy niezwłocznie skontaktować się z DecoEco.eu drogą mailową przez formularz dostępny na stronie www.decoeco.eu.
2. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad należy niezwłocznie poinformować o tym Decoeco.eu.
3. Skrócenie obowiązujących ustawowo terminów dotyczących przedawnienia zgłaszania szkód nie jest powiązane z niniejszymi regulacjami.

   § 7
Ograniczenie odpowiedzialności

1. Mając na uwadze obecny stan techniki Decoeco.eu nie może zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Decoeco.eu nie ponosi odpowiedzialności za stały dostęp do systemu online, oraz błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie ma wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.
2. Decoeco.eu udostępnia na swoich stronach internetowych linki do innych stron znajdujących się w sieci. Wszystkie te linki obejmuje zasada: Decoeco.eu stanowczo oznajmia, że nie ma wpływu na wygląd oraz zawartość tych stron. Dlatego też Decoeco.eu oświadcza, że nie traktuje tych stron, do których linki podano na www.decoeco.eu, jako swoją własność. Oświadczenie to dotyczy wszystkich pokazanych linków oraz ich zawartości.

   § 8
Prawo do odstąpienia od warunków umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 7 dni liczonego od dnia wydania przedmiotu umowy. Zwracana usługa lub produkt winien zostać zwrócony w całości w stanie niepogorszonym oraz nie nosić śladów ingerencji i użytkowania. Zwracana usługa lub produkt nie może być kopiowany, powielany i upubliczniony.
2. Wydruk usługi należy odesłać dowolną firmą kurierską na własny koszt na adres ustalony drogą mailową.
3. Jeżeli nie zostało to ustalone inaczej, możliwość odstąpienia nie istnieje w przypadku umów dotyczących usług i produktów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.

   § 9
Reklamacja

1. Kupujący ma prawo zwrócić usługę lub produkt wyłącznie w przypadku jego niezgodności z umową w terminie 7 dni od momentu jego dostarczenia.

2. Kupujący zobowiązuje się w przeciągu 7 dni od momentu stwierdzenia niezgodności usługi z umową zgłosić reklamację pisemnie drogą mailową.

3. Decoeco.eu nie ponosi odpowiedzialności za nieistotne odstępstwa usługi dostarczonej Klientowi. W przypadku próby druku zakupionej usługi na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, Decoeco.eu ostrzega, iż mogą wystąpić nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni.

4. Do wykonania oferowanych przez Decoeco.eu usług i produktów wykorzystywane są programy ogólnodostępne.

5. Jeżeli Decoeco.eu dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy usługę pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwej usługi.

6. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Klienta nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Decoeco.eu.

   § 10
Zastrzeżenie własności

1. Dostarczona usługa pozostaje własnością Decoeco.eu do momentu powiedzenia uiszczenia pełnej zapłaty.

2. W momencie, gdy Klient sprzedaje usługę będącą własnością Decoeco.eu, zobowiązuje się on tym samym do przejęcia odpowiedzialności za roszczenia wynikające z zastrzeżenia własności.

3. Klient zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić próby przejęcia usługi będącej własnością Decoeco.eu przez osoby trzecie.

4. Zastawienie, przeniesienie własności itp. względem usługi będącej własnością spółki możliwe jest za wcześniejszą zgodą Decoeco.eu

5. W przypadku, gdy Klient łamiąc ustalenia umowy, zalega z płatnością i po otrzymaniu upomnień nie uiścił zapłaty, zobowiązuje się on do wydania usługi Decoeco.eu

   § 11
Odstąpienie

1. Decoeco.eu ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała niezrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych dotyczących zdolności kredytowej Klienta lub zaistniały obiektywne powody wynikające z płynności finansowej Klienta i ten mimo żądań Decoeco.eu nie dokonał przedpłaty ani stosownych zapewnień, a także w przypadku, gdy Klient zgłosił niewypłacalność albo wniosek o wszczęcie postępowania o niewypłacalności został odrzucony z braku pokrycia majątkowego.
2. Niezależnie od roszczeń Decoeco.eu o odszkodowanie, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy. 

   § 12
Ochrona danych

1. Przekazane nam przez Klienta dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2. Przekazane przez Klienta dane osobowe, jeżeli nie jest to konieczne w celu wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, jak na przykład do przekazania usługi pod wskazany adres e- mail lub adres dostawy. Wykorzystywanie danych Klienta w celach reklamowych, marketingowych lub do sporządzania przez nas ofert wymagają wyraźnej zgody Klienta, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia, zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i oświadczenie takie znaleźć można na naszych stronach internetowych, możliwe jest również w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.
3. Przekazane przez Klienta dane osobowe, które są konieczne aby umożliwić realizację złożonych zamówień, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji podpisanych umów kupna-sprzedaży. Dane użytkownika to szczególne cechy pozwalające na identyfikację użytkowników, określające poszczególne terminy oraz zakres danego użytkowania, a także opisujące usługi telekomunikacyjne, z których Klient skorzystał. Dane użytkownika zostaną przetworzone w celach reklamowych, do przeprowadzenia badań rynkowych, w celu udoskonalenia usług telekomunikacyjnych oraz do stworzenia profili użytkowników występujących w większości przypadków pod pseudonimem. Klient ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie danych użytkownika właśnie w ten sposób.
4. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych użytkownika, fakt ten należy zgłosić pisemnie w formie maila Decoeco.eu

   § 13
Prawa autorskie

1. Sprzedawane przez Decoeco.eu usługi objęte są prawami autorskimi na całym świecie. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania usług Decoeco.eu
2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Decoeco.eu, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej - związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.
3. Decoeco.eu zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i czerpanie dochodu z dzieł.
4. Jeżeli, niezależnie od zapisu w punkcie 5.2 udzielono zgody na organizację oficjalnych wystaw, zgoda ta udzielona jest również na bieżącą informację odnośnie danego dzieła, dotyczy to także prawa do powielania dzieła na plakatach, zaproszeniach i w Internecie, jak również w katalogu przygotowanym na wystawę.
5. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Decoeco.eu wraz z podaniem nazwy firmy.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

   § 14
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu po uprzedniej akceptacji przez Klienta.
 


Promocja -25%

 

decobel/lacobel/fototapeta za złotówkę